دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
br ENGLISH
روش تحقيق در پرستاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:  زهرا بهشتي                  آخرين  مدرك تحصيلي:    كارشناسي ارشد                            رشته تحصيلي:     پرستاري                 سابقه آموزشي: 25 سال

گروه آموزشي:     پرستاري                                سابقه تدريس درس مورد نظر:  5/3 سال                شركت در كارگاه هاي آموزشي: طرح درس   روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحاني    روش تدريس     

اطلاعات مربوط به فراگيران:

رشته تحصيلي:    پرستاري               مقطع تحصيلي:    كارشناسي                  نيم سال تحصيلي:   اول 98-97                       دانشكده:   پرستاري آمل                                                      تعداد فراگيران:   44                                                                                                                                                      

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس:    روش تحقيق در پرستاري                  نوع درس: تئوري    عملي   كارآموزي                    تعداد واحد:  5/0 واحد عملي- 1 واحد تئوري                    ارزشيابي تكويني: دارد    ندارد            

 تأييد محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاي مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجويان با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشكي و نحوه استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده به منظور آماده سازي جهت همكاري در فعاليتهاي پژوهشي

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

1

-معرفي درس

-بيان طرح درس و طرح دوره

 

-روش علمي پژوهش

-مراحل پژوهش

 

1- روش علمي پژوهش را شناسايي و بيان كند

شناختي (دانش)

Must Learn

پيش آزمون كلاسي براي تعيين سطح،

سخنراني

با استفاده از:

- لپ تاپ

- اسلايد هاي Power point  از محتواي دروس 

- ويديو پروژكتور

- ماژيك و تخته سفيد

 

- امتحان پايان ترم

- ارائه تمرينات كلاسي و پروپوزال نهايي

 

2- مراحل روش علمي تحقيق رادر مقام مقايسه  بيان كند

شناختي (دانش)

Must Learn

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجويان با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشكي و نحوه استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده به منظور آماده سازي جهت همكاري در فعاليتهاي پژوهشي


شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

2

-روش هاي پيداكردن مساله

- معيارهاي مهم براي انتخاب موضوع

 

- خصوصيات يك عنوان پژوهش 

- چگونگي نوشتن عنوان پژوهش

- اجزاي تشكيل دهنده عنوان

كارعملي

1- چكونگي اولويت بندي و انتخاب موضوع تحقيق را تجزيه و تحليل و شرح دهد.

شناختي (دانش)

Must Learn

- سخنراني

- پرسش و پاسخ

با استفاده از :

- لپ تاپ

- اسلايد هاي Power point  از محتواي دروس 

- ويديو پروژكتور

- ماژيك و تخته سفيد

- بررسي كار عملي كلاسي

- امتحان پايان ترم

- ارائه تمرينات كلاسي و پروپوزال نهايي

2- خصوصيات عنوان مناسب را ليست نمايد.

شناختي (دانش)

Must Learn

3- استفاده از منابع مناسب براي انتخاب عنوان را شناسايي و شزح دهد

شناختي (دانش)

Must Learn

4- معيارهاي انتخاب عنوان پژوهش را در تمرين كلاسي بكار گيرد و ارائه دهد

نگرش (واكنش)

Must Learn

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

3

- بيان مسئله

- اهداف:

-دلايل تعيين هدف

- انواع هدف

- فرضيه:

- انواع فرضيه

-سوالات پژوهش

-كارعملي

 

 - بيان مسئله اي بر اساس اصول در مورد موضوع انتخابي نوشته و ارائه دهد

مهارتي (تقليد)

Must Learn

- سخنراني

- پرسش و پاسخ

با استفاده از :

- لپ تاپ

- اسلايد هاي Power point  از محتواي دروس 

- ويديو پروژكتور

- ماژيك و تخته سفيد

- بررسي كار عملي كلاسي

- امتحان پايان ترم

- ارائه تمرينات كلاسي و پروپوزال نهايي

- انواع اهداف تحقيق را نام  ببرد.

شناختي (دانش)

Must Learn

- چگونگي تعيين اهداف پژوهش را توضيح دهد.

شناختي (ادراك)

Must Learn

 -  اهداف كلي و جزيي مناسب در تمرين كلاسي خود بنويسد

مهارتي(تقليد)

Must Learn

- لزوم تعيين فرضيه در پژوهشها را توضيح دهد.

شناختي (ادراك)

Must Learn

- لزوم تعيين سؤال در پژوهشها  را توضيح دهد.

شناختي (ادراك)

Must Learn

- فرضيه يا سوال مناسب در پروپوزال تمريني خود بنويسد و ارائه دهد

مهارتي(تقليد)

Must Learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجويان با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشكي و نحوه استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده به منظور آماده سازي جهت همكاري در فعاليتهاي پژوهشي


 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

4

متغيرهاي پژوهش

- خصوصيات متغيرها

- طبقه بندي متغيرها

- متغير مداخله گر

- روشهاي به حداقل رساندن تأثير متغيرهاي ناخواسته

- كارعملي

1- متغير و انواع آن در پژوهش را تعريف و ليست كنند

شناختي(دانش)

Must Learn

- سخنراني

- پرسش و پاسخ

با استفاده از :

- لپ تاپ

- اسلايد هاي Power point  از محتواي دروس 

- ويديو پروژكتور

- ماژيك و تخته سفيد

- بررسي كار عملي كلاسي

- امتحان پايان ترم

- ارائه تمرينات كلاسي و پروپوزال نهايي

2- انواع مقياس هاي اندازه گيري متغيرهاي پژوهش را با هم مقايسه نمايد و شرح دهد

شناختي( تحليل)

Must Learn

3- ليستي از متغير هاي تمرين تحقيقي خود را در كلاس بنويسد و ارائه دهد

مهارتي(تقليد)

 

4- متغيرهاي مداخله گر تحقيق تمريني خود را شناسايي و چگونگي بحداقل رساندن آنها را شرح دهد

مهارتي(تقليد)

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجويان با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشكي و نحوه استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده به منظور آماده سازي جهت همكاري در فعاليتهاي پژوهشي


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

5

انواع پژوهش

1- مشاهده اي

- كارعملي

انواع پژوهش­ها را از جهات مختلف با هم مقايسه نموده و شرح دهد

شناختي(تحليل)

Must Learn

- سخنراني

- پرسش و پاسخ

با استفاده از :

- لپ تاپ

- اسلايد هاي Power point  از محتواي دروس 

- ويديو پروژكتور

- ماژيك و تخته سفيد

- بررسي كار عملي كلاسي

- امتحان پايان ترم

- ارائه تمرينات كلاسي و پروپوزال نهايي

2- از يك روش پژوهش مناسب براي پروپوزال تحقيقاتي خود استفاده كرده و ارائه دهد

مهارتي(تقليد)

Must Learn

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: آشنايي دانشجويان با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشكي و نحوه استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده به منظور آماده سازي جهت همكاري در فعاليتهاي پژوهشي


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

6

 

 

انواع پژوهش

1- ادامه پژوهش مشاهده اي

2- مداخله اي

انواع پژوهش­ها را از جهات مختلف با هم مقايسه نموده و شرح دهد

شناختي(تحليل)

Must Learn

- سخنراني

- پرسش و پاسخ

با استفاده از :

- لپ تاپ

- اسلايد هاي Power point  از محتواي دروس 

- ويديو پروژكتور

- ماژيك و تخته سفيد

- بررسي كار عملي كلاسي

- امتحان پايان ترم

- ارائه تمرينات كلاسي و پروپوزال نهايي

2- از يك روش پژوهش مناسب براي پروپوزال تحقيقاتي خود استفاده كرده و ارائه دهد

مهارتي(تقليد)

Must Learn

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

هدف كلي: آشنايي دانشجويان با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشكي و نحوه استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده به منظور آماده سازي جهت همكاري در فعاليتهاي پژوهشي


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

7

محيط پژوهش

 جامعه پژوهش

 نمونه پژوهش

- روش هاي نمونه گيري (احتمالي- غير احتمالي)

 

كارعملي

1- محيط پژوهش را تعريف نمايد

شناختي(دانش)

Must Learn

- سخنراني

- پرسش و پاسخ

با استفاده از :

- لپ تاپ

- اسلايد هاي Power point  از محتواي دروس 

- ويديو پروژكتور

- ماژيك و تخته سفيد

- بررسي كار عملي كلاسي

- امتحان پايان ترم

- ارائه تمرينات كلاسي و پروپوزال نهايي

2- محيط پژوهش مناسب در پروپوزال خود انتخاب كرده و ارائه دهد

مهارتي(تقليد)

Must Learn

3- جامعه پژوهش را شرح دهد..

شناختي(دانش)

Must Learn

4- تفاوت نمونه پژوهش و جامعه را بيان نمايد

شناختي(تحليل)

Must Learn

5-   انواع روش هاي نمونه گيري را ليست و شرح دهد

شناختي(ادراك)

Must Learn

6-  چگونگي تعيين حجم نمونه را توضيح دهد.

شناختي(ادراك)

Must Learn

7-  از نمونه هاي پژوهش قابل تعميم در پروپوزال خود بهره گرفته و ارائه دهد

مهارتي(تقليد)

Must Learn

8- از روش نمونه گيري مناسب در كار تمريني خود بهره گرفته  و ارائه دهد

مهارتي(تقليد)

Must Learn

 

 

 

 


 

هدف كلي: آشنايي دانشجويان با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشكي و نحوه استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده به منظور آماده سازي جهت همكاري در فعاليتهاي پژوهشي


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

8

1- ادامه روش هاي نمونه گيري

2- روشهاي جمع آوري داده ها

- منابع موجود

- مشاهده

- مصاحبه

- پرسشنامه

كارعملي

1. اهداف جلسه قبل

 

 

- سخنراني

- پرسش و پاسخ

با استفاده از :

- لپ تاپ

- اسلايد هاي Power point  از محتواي دروس 

- ويديو پروژكتور

- ماژيك و تخته سفيد

- بررسي كار عملي كلاسي

- امتحان پايان ترم

- ارائه تمرينات كلاسي و پروپوزال نهايي

1- ابزار اندازه گيري را تعريف نمايد

شناختي(دانش)

Must Learn

2- انواع روش هاي جمع آوري داده ها را ليست نموده و مزايا و و معايب هر يك را شرح دهد

شناختي(دانش)

Must Learn

3- ابزار مناسب براي جمع آوري داده­هاي طرح تحقيقاتي خود استفاده نموده و ارائه دهد

مهارتي(تقليد)

Must Learn

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 


 

هدف كلي: آشنايي دانشجويان با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشكي و نحوه استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده به منظور آماده سازي جهت همكاري در فعاليتهاي پژوهشي


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

9

ادامه روشهاي جمع آوري داده ها

- منابع موجود

- مشاهده

- مصاحبه

- پرسشنامه

كارعملي

1- ابزار اندازه گيري را تعريف نمايد

شناختي(دانش)

Must Learn

- سخنراني

- پرسش و پاسخ

با استفاده از :

- لپ تاپ

- اسلايد هاي Power point  از محتواي دروس 

- ويديو پروژكتور

- ماژيك و تخته سفيد

- بررسي كار عملي كلاسي

- امتحان پايان ترم

- ارائه تمرينات كلاسي و پروپوزال نهايي

2- انواع روش هاي جمع آوري داده ها را ليست نموده و مزايا و و معايب هر يك را شرح دهد

شناختي(دانش)

Must Learn

3- ابزار مناسب براي جمع آوري داده­هاي طرح تحقيقاتي خود استفاده نموده و ارائه دهد

مهارتي(تقليد)

Must Learn

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 


هدف كلي: آشنايي دانشجويان با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشكي و نحوه استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده به منظور آماده سازي جهت همكاري در فعاليتهاي پژوهشي


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

 

- اصول اخلاقي در پژوهش

- بكارگيري نتايج تحقيقات در عمل

- انتشار نتايج تحقيقات

 

- اهميت و جايگاه اصول اخلاقي در تحقيق را بيان كنند

شناختي(دانش)

Must Learn

- سخنراني

- پرسش و پاسخ

با استفاده از :

- لپ تاپ

- اسلايد هاي Power point  از محتواي دروس 

- ويديو پروژكتور

- ماژيك و تخته سفيد

- بررسي كار عملي كلاسي

 

- چگونگي بكارگيري نتايج تحقيقات در عمل را در دو خط بيان نمايند.

شناختي(تركيب)

Must Learn

- نحوه انتشار نتايج تحقيق تمريني خود را توضيح دهند.

مهارتي(تقليد)

Must Learn

- با بكار گيري فرآيند تحقيق يك طرح پژوهشي كامل بر اساس فرم كميته تحقيقات دانشجويي ارائه نمايند.

مهارتي(تقليد)

Must Learn

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 


جلسه 11 تا 16 ، به ارائه پروپوزال تكميل شده توسط دانشجويان در كلاس اختصاص خواهد شد.


 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal