دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ جمعه ۱ آذر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
پرستاري بزرگسالان-سالمندان 1

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:  حاجي حسيني                                    آخرين  مدرك تحصيلي:    دكترا                                             رشته تحصيلي:            پرستاري                                        سابقه آموزشي:  13 سال

گروه آموزشي:   پرستاري                                 سابقه تدريس درس مورد نظر:                  شركت در كارگاه هاي آموزشي: طرح درس *   روش ارزشيابي دانشجو*    طراحي سوالات امتحاني*    روش تدريس*     

اطلاعات مربوط به فراگيران:

رشته تحصيلي:  پرستاري                                  مقطع تحصيلي:     كارشناسي پرستاري                نيم سال تحصيلي:  اول 98-97                                   دانشكده:     آمل                               تعداد فراگيران:      40                                                                                                                                                   

40

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس:      پرستاري بزرگسالان-سالمندان 1                             نوع درس: تئوري *   عملي    كارآموزي                    تعداد واحد:  25/1                              ارزشيابي تكويني: دارد    ندارد *

                                                                                                                          

 تأييد محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاي مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                            

 

هدف كلي: آناتومي، فيزيولوژي و ارزيابي عملكرد دستگاه گوارش، بررسي و شناخت سيستم هضم و جذب، تاريخچه، معاينات ، تستهاي تشخيص و علائم شايع ، اصول تغذيه در فرد سالم

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مروري بر اناتومي و فيزيولوژي دستگاه گوارش

بررسي و شناخت ، تاريخچه، سيستم گوارش

آشنايي با تستهاي تشخيصي

آشنايي با اصول تغذيه در فرد سالم

 

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: اناتومي دستگاه گوارش را توضيح دهد.

شناختي درك وفهم

Must learn

 

 

 

پاورپوينت

ماژيك

وايت بورد

 

 

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

مهمترين اعمال دستگاه گوارش را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

 

نحوه جمع اوري تاريخچه سلامتي در سيستم گوارش را به طور خلاصه توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

 

Must learn

 

نحوه ارزيابي فيزيكي دستگاه گوارش را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

Must learn

 

 

انواع روشهاي ارزيابي تشخيصي در بيماريهاي دستگاه گوارش را از نظر (مزايا-معايب- كاربرد- امادگي قبل و بعد )با يكديگر مقايسه كند.

شناختيارزشيابي

Must learn

 

اصول تغذيه در فرد سالم را تشريح كند.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

 

 هدف كلي: آشنايي با لوله گذاري دستگاه گوارش ، آشنايي با گاستروستومي و  تغذيه وريدي

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس -وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله گذاري دستگاه گوارش

انواع محلولهاي تغذيه ايي

تغذيه تزريقي

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

اهداف لوله گذاري دستتگاه گوارش را نام ببرد.

شناختي- دانش 

Must learn

 

 

 

سخنراني- پاورپوينت

ماژيك

وايت بورد

 

 

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

انواع لولهاي دستگاه گوارش را با هم مقايسه كند.

شناختي-ارزشيابي

Must learn

 

تدابير پرستاري هنگام لوله گذاري دستگاه گوارش را توضيح دهد .

شناختي- درك و فهم

Must learn

 

محلولهاي مختلف تغذيه ايي را با هم مقايسه كند.

شناختي- ارزشيابي

Must learn

 

مراقبتهاي ويژه انواع روشهاي گاستروستومي را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم 

Must learn

 

روشهاي تجويز محلولهاي وريدي را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

 

مراقبتهاي پرستاري انواع روشهاي تجويز محلولهاي وريدي را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

 

 

 

 

هدف كلي جلسه: آشنايي با نحوه اداره بيماران مبتلا به اختلالات دهان و جراحي گردن

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلالات دهان

مراقبت پرستاري در جراحي گردني

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

مراقبتهاي  بيماريهاي سرطان حفره دهان و حلق را توضيح دهد.

 

 

شناختي- درك و فهم

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنراني پاورپوينت

ماژيك

وايت بورد

 

 

 

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

فرايند پرستاري در بيماري كه تحت عمل جراحي گردني قرار گرفته را طراحي كند.

 

شناختي- كاربرد

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي جلسه:  آشنايي با اختلالات مري و مراقبتهاي پرستاري مربوطه

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

آشالازي

اسپاسم منتشر مري

فتق هياتال

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

علائم بيماري آشالازي را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

سخنراني پاورپوينت

ماژيك

وايت برد

 

 

 

 

 

 

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

مراقبتهاي لازم در مورد آشالازي را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

Must learn

 

علائم اسپاسم منتشر مري را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

درمانهاي اين بيماري را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

 

انواع فتق هياتال را نام ببرد.

شناختي-دانش

 

 

Must learn

 

علائم فتق هياتال را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

انواع فتق هياتال را از نظر علائم با هم مقايسه كند.

شناختي- كاربرد

Must learn

 

مهمترين ريسك فاكتورهاي فتق هياتال را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

 

مراقبتهاي پرستاري فتق هياتال را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

ديورتيكولوم

ريفلاكس معدي-مري

سرطان مري

مهمترين ريسك فاكتورهاي ديورتيكولوم را نام ببرد.

شناختي دانش

Must learn

 

مراقبتهاي ديورتكولوم را شرح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

درمان طبي در ديورتيكوليت حاد را شرح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

مراقبت پرستاري در ديورتكوليت را شرح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

مراقبتهاي ريفلاكس معدي-مري را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

علل وقوع ريفلاكس معدي-مري را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

ريسك فاكتورهاي سرطان مري را نام ببرد.

شناختي دانش

Must learn

علائم سرطان مري را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

مراقبتهاي لازم قبل و بعد از جراحي سرطان مري را توضيح دهد .

شناختي درك و فهم

Must learn

 

 

 

 

 

 

هدف كلي جلسه: آشنايي با گاستريت، بيماري زخم پپتيك و سرطان معده ، سرطان كولوركتال

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گاستريت

بيماري زخم پپتيك

سرطان معده

سرطان كولوركتال

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

تظاهرات باليني گاستريت را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

 

 

Must learn

 

 

 

 

 

سخنراني پاورپوينت

ماژيك

وايت بورد

 

 

 

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

تدابير پرستاري گاستريت را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

Must learn

 

علائم بيماري زخم پپتيك را نام ببرد.

شناختي دانش

Must learn

 

تظاهرات باليني زخم پپتيك را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

مراقبت پرستاري در بيماري زخم پپتيك را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

مهمترين اقدامات جراحي در زخم پپتيك را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

 

تظاهرات باليني سرطان معده را تشريح كند.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

فرايند پرستاري در يك بيمار مبتلا به سرطان معده را طراحي كند.

شناختي-كاربرد

Must learn

 

 

مهمترين ريسك فاكتورهاي سرطان كولوركتال را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

پاتوفيزيولوژي سرطان كولوركتال را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

تظاهرات باليني سرطان كولوركتال را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

درمان جراحي در سرطان كولوركتال را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

فرايند پرستاري در بيمار تحت جراحي كولوركتال را برنامه ريزي كند.

شناختي-كاربرد

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي جلسه: آشنايي با بيماريهاي دفعي(يبوست، اسهال)، اختلال التهابي حاد روده(آپانديسيت، بيماري ديورتيكولار، پريتونيت)

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس -وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيماريهاي دفعي(يبوست، اسهال)

اختلال التهابي حاد روده(
آپانديسيت، بيماري پريتونيت)

ديورتيكوليت

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

مهمترين علل ايجاد يبوست را توضيح دهد.

شناختي- درك و فهم

Must learn

 

 

 

سخنراني پاورپوينت

ماژيك

وايت بورد

 

 

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

 

مهترين مراقبتهاي پرستاري در يبوست را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

 

علائم آپانديسيت را شرح دهد.

شناختي- درك و فهم

Must learn

 

نحوه معاينه فيزيكي در بيمار مشكوك به آپانديسيت را توضيح دهد.

شناختي- درك و فهم

Must learn

 

مراقبت پرستاري قبل و بعد از جراحي آپاندكتومي را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

علل ايجاد ديورتيكوليـت را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

 مراقبت هاي پرستاري در ديورتيكوليت را برنامه ريزي كند.

شناختي تركيب

Must learn

 

مهمترين دلائل ايجاد پريتونيت را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

مراقبتهاي پرستاري در پريتونيت را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي جلسه: آشنايي با بيمارهاي مقعد و ركتوم(آنوركتال) ،آشنايي با انسداد روده و مراقبتهاي مربوطه 

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس -وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

بيماريهاي آنوركتال

علائم فيستول مقعد را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

 

 

 

 

سخنراني

پاورپوينت

ماژيك

وايت بورد

 

 

 

 

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

 

 

 

 

درمان طبي فيستول مقعد را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

علائم فيشَر مقعد را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

درمان طبي فيشر مقعد را شرح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

علائم هموروئيد را شرح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

درمان طبي هموروئيد را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

مراقبت پرستاري در هموروئيد را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

علائم كيست پيلونيدال را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

مراقبت پرستاريهاي لازم در جراحي كيست پيلونيدال را شرح دهد. 

شناختي درك و فهم

Must learn

مراقبت پرستاري لازم در آبسه ركتال را شرح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

تظاهرات باليني در انسداد روده كوچك را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

ارزيابي و يافته هاي تشخيصي در انسداد روده  كوچك را شرح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

درمان طبي در انسداد روده كوچك را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

تدابير پرستاري در انسداد روده  كوچك را شرح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

تظاهرات باليني در انسداد روده بزرگ را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

ارزيابي و يافته هاي تشخيصي در انسداد روده بزرگ  را شرح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

درمان طبي در انسداد روده بزرگ را توضيح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

تدابير پرستاري در انسداد روده را شرح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

 

 

هدف كلي جلسه: آشنايي با بيماري التهابي روده(كوليت، كرون) استومي و مراقبتهاي پرستاري مربوطه

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

بيماريهاي التهابي روده

كوليت اولسروز

    كرون

انواع كولوستومي

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: انواع بيماريهاي التهابي روده را نام ببرد.

شناختي-دانش

 

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنراني پاورپوينت

ماژيك

وايت بورد

 

 

 

 

 

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

در مورد ريسك فاكتورهاي  بيماريهاي التهابي روده توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

Must learn

 

انواع بيماريهاي التهابي را از نظر علائم و پيش اگهي با هم مقايسه كند.

 

شناختي-ارزشيابي  

 

Must learn

 

پاتوفيزيولوژي كوليت اولسروز را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

Must learn

 

تظاهرات باليني كوليت اولسروز را تشريح كند.

شناختي-درك و فهم

 

Must learn

 

ارزيابي و يافتهاي تشخيصي در كوليت اولسروز را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

Must learn

 

عوارض كوليت اولسروز را نام ببرد.

شناختي-دانش

 

Must learn

 

درمان طبي در كوليت اولسروز را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

Must learn

 

مراقبت پرستاري در كوليـت اولسروز را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

 

Must learn

 

پاتوفيزيولوژي كرون را توضيح دهد.

شناختي-درك وفهم

 

Must learn

 

تظاهرات باليني كرون را تشريح كند.

 

شناختي-درك وفهم

 

Must learn

 

ارزيابي و يافتهاي تشخيصي در كرون را توضيح دهد.

شناختي-درك وفهم

 

Must learn

 

عوارض كرون را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

 

درمان طبي در كرون را توضيح دهد.

شناختي-درك  وفهم

Must learn

 

انواع كولوستومي را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

 

مراقبتهاي پرستاري قبل از عمل كولوستومي را توضيح دهد.

 

شناختي-درك  وفهم

Must learn

 

فرايند پرستاري در بيمار تحت عمل جراحي كولوستومي را برنامه ريزي كند.

شناختي-تركيب

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي جلسه: آشنايي با آناتومي ، فيزيولوژي كبد. بررسي ، ارزيابي تشخيصي كبد

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آناتومي كبد

فيزيولوژي كبد 

بررسي و شناخت در بيماريهاي كبدي

تستهاي تشخيصي كبدي

 انواع يرقان

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

آناتومي كبد را به طور مختصر توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

 پاورپوينت

ماژيك

وايت بورد

 

 

 

 

 

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

وظايف كبد را  توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

نحوه  دريافت تاريخچه سلامتي  در بيماريهاي كبدي را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

نحوه انجام معانه فيزيكي كبد را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

مهمترين تستهاي تشخيصي كبدي را با ذكر مراقبتهاي پرستاري قبل از انجام آنها توضيح دهد .

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

مهمترين تستهاي تشخيصي كبدي را با ذكر مراقبتهاي پرستاري بعد  از انجام آنها توضيح دهد .

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

انواع يرقان را با ذكر اتيولوژي و علائم توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

 

 

 

 

هدف كلي جلسه: آشنايي با انواع هپاتت ويروسي و غير ويروسي

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هپاتيت A

هپاتيت B

هپاتيت c

هپاتـيت D ، E  

هپاتيت سمي  و دارويي

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

ريسك فاكتورهاي ابتلا به هپاتيت A  را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

 

 

سخنراني

پاورپوينت

ماژيك

وايت بورد

 

 

 

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

تظاهرا ت باليني هپاتيت A   را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

بررسي و يافته اي تشخيصي در هپاتيت A   را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

راههاي پيَشگيري از هپاتيت A   را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

تدابير پرستاري در هپاتيت هپاتيت A   را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

ريسك فاكتورهاي ابتلا به هپاتيت B  را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

تظاهرا ت باليني هپاتيت B   را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

بررسي و يافته اي تشخيصي در هپاتيت B را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

راههاي پيَشگيري از هپاتيت B  را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

تدابير پرستاري در هپاتيت هپاتيت B   را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

تظاهرا ت باليني هپاتيت c   را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

بررسي و يافته اي تشخيصي در هپاتيت c  را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

راههاي پيَشگيري از هپاتيت c  را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

تدابير پرستاري در هپاتيت هپاتيت c   را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

ريسك فاكتورهاي ابتلا به هپاتيت D , E  را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

تظاهرا ت باليني هپاتيت E,D  را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

بررسي و يافته اي تشخيصي در هپاتيت D,E   را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

 /

راههاي پيَشگيري از هپاتيت D,E  را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

تدابير پرستاري در هپاتيت هپاتيت D,E   را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

اتيولوژي وقوع هپاتيت سمي و دارويي  را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

درمانهاي هپاتيت سمي و دارويي را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

 

 

 

 

 

هدف كلي جلسه: آشنايي با پانكراتيت حاد، سرطان كيسه صفرا،  سرطان پانكراس  

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانكراتيت حاد

سرطان كيسه صفرا

سرطان پانكراس

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

مهمترين علل وقوع پانكراتيـت حاد را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

 پاورپوينت

ماژيك

وايت بورد

 

 

 

 

 

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

علاوم وقوع پانكراتيت حاد را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

اقدامات طبي مرحله حاد پانكراتيت را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

مراقبتهاي پرستاري پانكراتيت حاد را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

مهمترين علائم سرطان كيسه صفرا را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

درمان جراحي سرطان كيسه صفرا را شرح دهد.

شناختي درك و فهم

Must learn

 

مهمترين علائم سرطان كيسه پانكراس را شرح دهد.

 

شناختي درك و فهم

Must learn

 

درمان جراحي سرطان پانكراس  را شرح دهد.

 

شناختي درك و فهم

Must learn

 

 

 

هدف كلي جلسه: آشنايي با كله سيستيت حاد و مزمن

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

12

 

 

 

 

كله سيستيت حاد 

 

كله سيستيت مزمن  

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

علل وقوع كله سيستيـ حاد را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

 

 

 

 

 

سخنراني

پاورپوينت

ماژيك

وايت بورد 

 

 

 

 

 

 

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

درمان طبي كلسه سيستيت حاد را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

مراقبت پرستاري كله سيستيت مزمن را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

علل وقوع كله سيستيـ مزمن را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

درمان طبي كلسه سيستيت مزمن را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

مراقبت پرستاري كله سيستيت مزمن را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

مراقبت پرستاري قبل و بعد از جراحي كوله سيستكتومي را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

 

 

 

 

هدف كلي جلسه: آشنايي با صدمات پانكراس، آبسه كبد ، پيوند كبد  

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

 

 

 

13

 

 

اشنايي با صدمات كبد

آشنايي آبسه كبد   

آشنايي با پيوند كبد 

 

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

علائم  صدمات كبد را شرح دهد.

شناختي-درك  وفهم

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

 ماژيك

وايت بورد

پاورپوينت

 

 

 

 آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

مراقبت در صدمات كبد را توضيح دهد .

شناختي-درك  وفهم

Must learn

 

علائم آبسه كبد را توضيح دهد.

 

شناختي-درك  وفهم

Must learn

 

مراقبت در آبسه كبد را توضيح دهد.

 

شناختي-درك  وفهم

Must learn

 

مهمترين مراقبت پرستاري قبل از پيوند كبد را توضيح دهد.

 

شناختي-درك  وفهم

Must learn

 

مهمترين مراقبت پرستاري بعد از پيوند كبد را توضيح دهد.

شناختي-درك  وفهم

Must learn

 

 

 

 

 

 

هدف كلي جلسه: آشنايي با آميلوئيدزيس، ويلسون

شماره جلسه

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

 

حيطه و سطح يادگيري

ميزان ضرورت يادگيري

Must learn

Nice to learn

Better to learn

روش تدريس وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

 

14

 

 

آميلوئيدوزيس

 ويلسون    

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

علائم آ ميلوئيدوزيس را شرح دهد.

شناختي-درك  وفهم

Must learn

 

 

سخنراني پاورپوينت

ماژيك

وايت بورد

آزمون كتبي(سوالات چهار گزينه اي)

مراقبت در آميلوئيدوزيس را توضيح دهد .

شناختي-درك  وفهم

Must learn

 

علائم  ويلسون را توضيح دهد.

شناختي-درك  وفهم

Must learn

 

مراقبت در ويلسون را توضيح دهد.

 

شناختي-درك  وفهم

Must learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal