دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
اصول و فنون پرستاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:  حاجي حسيني                                    آخرين  مدرك تحصيلي:    دكترا                                             رشته تحصيلي:            پرستاري                                        سابقه آموزشي:  13 سال

گروه آموزشي:   پرستاري                                 سابقه تدريس درس مورد نظر:                  شركت در كارگاه هاي آموزشي: طرح درس *   روش ارزشيابي دانشجو*   طراحي سوالات امتحاني*    روش تدريس*     

اطلاعات مربوط به فراگيران:

رشته تحصيلي:  پرستاري                                  مقطع تحصيلي:     كارشناسي پرستاري                نيم سال تحصيلي:  اول   98-97                                   دانشكده:     آمل                               تعداد فراگيران:      40                                                                                                                                                   

40

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس:      اصول و فنون پرستاري                            نوع درس: تئوري *□   عملي □   كارآموزي                    تعداد واحد:  25/1                              ارزشيابي تكويني: *دارد    ندارد

                                                                                                                          

 تأييد محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاي مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي:  آشنايي دانشجو با "علائم حياتي و ثبت آنها"

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

اول

مفهوم فشار خون و اندازه گيري آن

مفهوم درجه حرارت و اندازه گيري آن

مفهوم نبض و انداز گيري آن

مفهوم تنفس و انئداز گيري آن

1.  دانشجو بتواند:

مفهوم فشارخون را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهار گزينه اي،  سوالات كوتاه پاسخ، سوالات  case )

2. عوامل فيزيولوژيك تعيين كننده فشار خون را شرح دهد

شناختي-درك و فهم

Must learn

3. عوامل موثر بر فشار خون را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

4. مفهوم درجه حرارت را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

5. عوامل موثر بر درجه حرارت را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

6. محلهاي اندازه گيري درجه حرارت را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

7. ابزارهاي اندازه گيري درجه حرارت را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

8. واژه هاي مرتبط با مفهوم درجه حرارت مانند هيپوترمي، هايپرترمي و... را تعريف كند.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مفهوم نبض را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

در مورد ثبت علائم حياتي اظهار نظر كند.

شناختي-درك و فهم

Must learn

عوامل موثر بر تعداد نبض  را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

محلهاي اندازه گيري نبض را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

واژه هاي مرتبط با نبض مانند ريتم نبض، كيفيت نبض....  را تعريف كند.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

مفهوم تنفس را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

عوامل موثر بر تعداد تنفس  را ليست كند.

 

شناختي-دانش

Must learn

واژه هاي مرتبط با ننفس مانند هايپر پنه،  ديسپنه..... را تعريف كند.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي:  آشنايي دانشجو با" نياز به اكسيژن و اكسيژن درماني"

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

دوم

آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تنفس

 

عوامل موثر بر تنفس

 

تظاهرات باليني  يماريهاي تنفسي

 

اقدامات پرستاري مورد نياز در مشكلا ت تنفسي

1.  دانشجو بتواند مختصري از آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تنفس را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهار گزينه اي،  سوالات كوتاه پاسخ، سوالات  case )

2. عوامل موثر بر تنفس را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

3. تظاهرات باليني بيماريهاي تنفسي را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

4. اقدامات پرستاري مورد نياز در مشكلا ت تنفسي  را شرح دهد

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با "مفهوم تغذيه در مددجويان"

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

سوم

تغذيه مطلوب و اصول آن

 

مشكلا ت رايج در الگوي تغذيه اي

 

 نحوه بررسي مددجويآن مبتلا به

 

اختلالات تغذيه اي تامين نيازهاي غذايي مددجويآن در شرايط خاص

 

 

1.  تغذيه مطلوب و اصول آن را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهار گزينه اي،  سوالات كوتاه پاسخ، سوالات  case )

2. مشكلا ت رايج در الگوي تغذيه اي را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

3. نحوه بررسي مددجويآن مبتلا به اختلالات تغذيه اي را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

4. تامين نيازهاي غذايي مددجويآن در شرايط خاص را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: اشنايي دانشجو با "مفهوم خواب و آسايش"

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

چهارم

فيزيولوژي خواب

عوامل موثر بر خواب و استراحت

الگوي خواب در دوره هاي مختلف زندگي

اختلالات خواب

تاثير خواب بر فعاليتهاي روزمره

نقش پرستاري دريشگيري و درمان اختلالات خواب

1.  فيزيولوژي خواب را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهار گزينه اي،  سوالات كوتاه پاسخ، سوالات  case )

2. عوامل موثر بر خواب و استراحت را ليست كند.

 

شناختي- دانش

Must learn

3. الگوي خواب در دوره هاي مختلف زندگي را شرح دهد

شناختي-درك و فهم

Must learn

4. اختلالات خواب را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

5. تاثير خواب بر فعاليتهاي روزمره را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

6. نقش پرستاري دريشگيري و درمان اختلالات خواب را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با مفهوم "نيازهاي بهداشتي"

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

پنجم

اهميت بهداشت فردي

عوامل موثر بر بهداشت فردي

نقش تغييرات تكاملي در بهداشت فردي مراقبت از گوش

مراقبت از چشم

مراقبت از پوست

مراقبت از پا و ناخن

مراقبت از دهان و دندان

 

1.  اهميت بهداشت فردي را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهار گزينه اي،  سوالات كوتاه پاسخ، سوالات  case )

2. عوامل موثر بر بهداشت فردي را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

3. نقش تغييرات تكاملي در بهداشت فردي را توضيح دهد

شناختي-درك و فهم

Must learn

4. نحوه مراقبت از گوش را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

5. نحوه مراقبت از چشم را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

6. نحوه مراقبت از پوست را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

7. نحوه مراقبت از پا و ناخن را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

8. نحوه مراقبت از دهان و دندان را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو  با مفهوم درد و تسكين درد

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

ششم

فيزيولوژي درد

اصطلاحات شايع در مورد درد

عوامل موثر بر تحمل درد

نقش پرستار در پيشگيري و درمان درد

روشهاي تسكين درد

1. - دانشجو قادر باشد :

  فيزيولوژي درد را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهار گزينه اي،  سوالات كوتاه پاسخ، سوالات  case )

2. اصطلاحات شايع در مورد درد را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

3. عوامل موثر بر تحمل درد را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

4. نقش پرستار در پيشگيري و درمان درد را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

5. روشهاي تسكين درد را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با مفهوم حركت و بي حركتي

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

هفتم

ساختار سيستم عضلاني-اسكلتي

مفهوم بي حركتي

عوامل موثر بر حركت

تاثير حركت بر سيستمهاي مختلف بدن

تاثير بي حركتي بر سيستمهاي مختلف بدن

نقش پرستاري در پيشگيري و درمان

1.  دانشجو قادر باشد : ساختار سيستم عضلاني-اسكلتي را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهار گزينه اي،  سوالات كوتاه پاسخ، سوالات  case )

2. مفهوم بي حركتي را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

3. عوامل موثر بر حركت را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

4. تاثير حركت بر سيستمهاي مختلف بدن را ليست كند.

 

شناختي-دانش

Must learn

5. تاثير بي حركتي بر سيستمهاي مختلف بدن را ليست كند.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

6. نقش پرستاري در پيشگيري و درمان بي حركتي را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با " مفهوم التيآم زخم"

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

هشتم

انواع زخمها

انواع التيام زخم

انواع ترشحات

پانشمان زخم

زخم بستر و مراقبتهاي ان

1.  - دانشجو قادر باشد :

  انواع زخمها  را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهار گزينه اي،  سوالات كوتاه پاسخ، سوالات  case )

2. انواع التيام زخم را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

3. انواع ترشحات  را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

4. نحوه پانسمان زخم را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

5. عوامل ايجاد كننده زخم بستر را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

6. مراحل تشكيل زخم بستر را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

7. نحوه پيشيگري از زخم بستر را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

8. مراقبت از زخم بستر را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي:  آشنايي دانشجو با مفهوم " مراقبتهاي قبل و بعد از عمل جراحي"

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

نهم

انواع جراحي

بررسي و شناخت بيمار قبل از عمل

نقش پرستار در مراقبت قبل از عمل

نقش پرستار در مراقبت  بعد از عمل

عوارض بعد از عمل

1. - دانشجو قادر باشد :

انواع جراحي را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهار گزينه اي،  سوالات كوتاه پاسخ، سوالات  case )

2. بررسي و شناخت بيمار قبل از عمل را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

3. نقش پرستار در مراقبت قبل از عمل  را ليست كند.

 

شناختي-دانش

Must learn

4. نقش پرستار در مراقبت  بعد از عمل را ليست كند.

 

شناختي-دانش

Must learn

5. عوارض بعد از عمل را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي:  دانشجو آشنايي با "اخلاق و مقررات پرستاري"

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

دهم

روشهاي استدلال اخلاقي

 

 

اشتباهات رايج در استدلال و قضاوت اخلاقي

 

 

مراحل مختلف يك قضاوت اخلاقي

 

معضلات اخلاقي رايج در حرفه پرستاري

1.  روشهاي استدلال اخلاقي را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهار گزينه اي،  سوالات كوتاه پاسخ، سوالات  case )

2. اشتباهات رايج در استدلال و قضاوت اخلاقي را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

3. مراحل مختلف يك قضاوت اخلاقي را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

4. معضلات اخلاقي رايج در حرفه پرستاري را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو  با" مفهوم فرايند پرستاري"

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

يازدهم

تعريف فرايند پرستاري

فوائد كاربرد فرايند پرستاري در بالين

مراحل فرايند پرستاري

 

مرحله بررسي و شناخت

مرحله تشخيص پرستاري

مرحله برنامه ريزي

مرحله اجرا

مرحله ارزشيابي 

1. دانشجو قادر باشد:

 فرايند پرستاري  را تعريف كند.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهار گزينه اي،  سوالات كوتاه پاسخ، سوالات  case )

2. فوائد كاربرد فرايند پرستاري در بالين را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

3. مراحل فرايند پرستاري را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

4. مرحله بررسي و شناخت  را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

5. مرحله تشخيص پرستاري  را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

6. مرحله برنامه ريزي  را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

7. مرحله اجرا  را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

8. مرحله ارزشيابي  توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal