دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
پرستاري بزرگسالان-سالمندان 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:  حاجي حسيني                                    آخرين  مدرك تحصيلي:    دكترا                                             رشته تحصيلي:            پرستاري                                        سابقه آموزشي:  13 سال

گروه آموزشي:   پرستاري                                 سابقه تدريس درس مورد نظر:                  شركت در كارگاه هاي آموزشي: طرح درس *   روش ارزشيابي دانشجو*   طراحي سوالات امتحاني*    روش تدريس*     

اطلاعات مربوط به فراگيران:

رشته تحصيلي:  پرستاري                                  مقطع تحصيلي:     كارشناسي پرستاري                نيم سال تحصيلي:   98-97                                   دانشكده:     آمل                               تعداد فراگيران:      40                                                                                                                                                   

40

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس:      پرستاري بزرگسالان-سالمندان 2                            نوع درس: تئوري *□   عملي □   كارآموزي                    تعداد واحد:  6/0                               ارزشيابي تكويني: *دارد    ندارد

                                                                                                                          

 تأييد محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاي مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آناتومي و فيزيولوژي كليه ، بررسي و شناخت در بيماريهاي كليه ، ارزيابي تشخيصي و روشهاي تصويربرداري

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

اول

آناتومي و فيزيولوژي كليه

بررسي و شناخت در بيماريهاي كليه

ارزيابي تشخيصي و روشهاي تصويربرداري

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:

آناتومي و فيزيولوژي كليه را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهارگزينه اي)

نحوه  بررسي و شناخت در بيماريهاي كليه را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

روشهاي تشخيصي در بيماريهاي كليه را نام ببرد.

 

شناختي- دانش    

Must learn

مراقبتهاي قبل، حين و بعد از بيماريهاي كليه را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با نفرواسكلروزيس ، سندرم نفرويتيك و  گلومرولونفريت حاد و مزمن و مراقبتهاي مربوط به انها

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

دوم

نفرواسكلروزيس

سندرم نفرويتيك

گلومرولونفريت حاد و مزمن

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: علائم بيماري نفرواسكلوز را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهارگزينه اي)

تستهاي تشخيصي مربوطه را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

مراقبتهاي مربوطه را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

علائم بيماري سندرم نفروتيك را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مهمترين ريسك فاكتورهاي ان را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

تستهاي تشخيصي مربوطه را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

مراقبتهاي مربوطه را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

علائم بيماري گلومرولونفريت حاد و مزمن را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مهمترين ريسك فاكتورهاي ان را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

تستهاي تشخيصي مربوطه را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

مراقبتهاي مربوطه را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn


 

 

 

 

 

هدف كلي:  آشنايي دانشجو با تومورهاي كليه، صدمات دستگاه ادراري و جراحي هاي ادراري

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

سوم

تومورهاي كليه، صدمات دستگاه ادراري و جراحي هاي ادراري

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: مهمترين ريسك فاكتورهاي كانسر كليه را نام ببرد.

شناختي- دانش

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهارگزينه اي)

تظاهرات باليني كانسر كليه را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تستهاي تشخيصي مربوطه را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تدابير جراحي مرتبط با كانسر كليه را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تدابير پرستاري مربوطه را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مهمترين اقدامات پرستاري در مواجهه با صدمات كليه را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مهمترين مراقبتهاي قبل از جراحي هاي دستگاه ادراري را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

مهمترين مراقبتهاي بعد از جراحي هاي دستگاه ادراري را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني  و مراقبتهاي مربوطه

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

چهارم

 عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني  و مراقبتهاي مربوطه

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: پاتوفيزيولوژي عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

 

 

 

 

سخنراني ،

 PowerPoint

- ماژيك وايت برد

 

 

 

 

آزمون پايان ترم (سوالات چهارگزينه اي)

تظاهرات باليني عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

ارزيابي و يافته هاي تشخيصي مربوطه را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تدابير دارويي حاد و بلند مدت در عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

فرايند پرستاري در بيمار مبتلا به عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني را برنامه ريزي كند.

شناختي- كاربردر

Must learn

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: پاتوفيزيولوژي عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تظاهرات باليني عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

ارزيابي و يافته هاي تشخيصي مربوطه را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

تدابير دارويي حاد و بلند مدت در عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني را نام ببرد.

شناختي- دانش

 

فرايند پرستاري در بيمار مبتلا به عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني را برنامه ريزي كند.

شناختي-كاربرد

 

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: پاتوفيزيولوژي عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

تظاهرات باليني عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

ارزيابي و يافته هاي تشخيصي مربوطه را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

تدابير دارويي حاد و بلند مدت در عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

فرايند پرستاري در بيمار مبتلا به عفونتهاي دستگاه ادراري تحتاني را برنامه ريزي كند.

شناختي- كاربرد

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با سنگهاي ادراري و مراقبتهاي آن  سنگهاي ادراري ، هيدرونفروز و مراقبتهاي مربوطه

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

 پنجم

سنگهاي ادراري و مراقبتهاي آن  سنگهاي ادراري ، هيدرونفروز و مراقبتهاي مربوطه  

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: پاتوفيزيولوژي تشكيل سنگهاي ادراري را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،

 PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهارگزينه اي)

تظاهرات باليني سنگهاي ادراري را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

بررسي و يافته هاي تشخيصي در سنگهاي ادراري را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تدابير طبي در سنگهاي ادراري را تشريح كند.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تغذيه درماني در انواع سنگهاي ادراري را برنامه ريزي كند.

شناختي-كاربرد

Must learn

روشهاي مداخله اي در سنگهاي ادراري را با ذكر مراقبتهاي مربوطه توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

علائم هيدرونفروز را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مهمترين اقدامات طبي مرتبط را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي:  آشنايي دانشجو با پيلونفريت حاد  و مزمن، احتباس ادراري و مثانه نورورژنيك و مراقبتهاي مربوطه

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

ششم

پيلونفريت حاد  و مزمن، احتباس ادراري و مثانه نورورژنيك و مراقبتهاي مربوطه

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: تظاهرات باليني در پيلونفريت حاد را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهارگزينه اي)

ارزيابي و روشهاي تشخيصي در پيلونفريت حاد را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تدابير طبي در پيلونفريت حاد را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تظاهرات باليني در پيلونفريت مزمن را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

ارزيابي و روشهاي تشخيصي در پيلونفريت مزمن را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تدابير طبي در پيلونفريت مزمن را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مهمترين علل احتباس ادرراي را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مهمترين اقدامات پرستاري مربوطه را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مهمترين اقدامات پرستاري مربوطه را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مثانه نوروژنيك را تعريف كند.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مهمترين اقدامات پرستاري مربوطه را توضيح دهد

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با  سرطان مثانه و انحراف مسير ادراري و مراقبتهاي مربوطه

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

 هفتم

سرطان مثانه و انحراف مسير ادراري و مراقبتهاي مربوطه

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: ريسك فاكتورهاي سرطان مثانه را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهارگزينه اي)

تظاهرات باليني سرطان مثانه را شرح دهد .

شناختي-درك و فهم

Must learn

انواع روشهاي انحراف مسير ادراري را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

مراقبتهاي مربوط به هر كدام از روشهاي انحراف ادراري را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: ريسك فاكتورهاي سرطان مثانه را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تظاهرات باليني سرطان مثانه را شرح دهد .

شناختي-درك و فهم

Must learn

انواع روشهاي انحراف مسير ادراري را نام ببرد.

شناختي- دانش

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي:  آشنايي دانشجو با اختلالات مادرزادي سيستم ادراري،  بيماريهاي عروقي سيستم ادراري

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

هشتم

اختلالات مادرزادي سيستم ادراري

 بيماريهاي عروقي سيستم ادراري

در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: اختلالات مادرزادي سيستم ادراري را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم (سوالات چهارگزينه اي)

مهمترين علائم آنها را توضيح دهد .

شناختي-درك و فهم

Must learn

مهمترين درمان طبي در انها را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تظاهرات باليني بيماريهاي عروقي سيستم ادراري را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

درمان طبي در بيماريهاي عروقي سيستم ادراري را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal