دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
پرستاري بزرگسالان-سالمندان 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:  حاجي حسيني                                    آخرين  مدرك تحصيلي:    دكترا                                             رشته تحصيلي:            پرستاري                                        سابقه آموزشي:  13 سال

گروه آموزشي:   پرستاري                                 سابقه تدريس درس مورد نظر:                  شركت در كارگاه هاي آموزشي: طرح درس *   روش ارزشيابي دانشجو*   طراحي سوالات امتحاني*    روش تدريس*     

اطلاعات مربوط به فراگيران:

رشته تحصيلي:  پرستاري                                  مقطع تحصيلي:     كارشناسي پرستاري                نيم سال تحصيلي:   اول  98-97                                   دانشكده:     آمل                               تعداد فراگيران:      28 نفر                                                                                                                                                

40

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس:      پرستاري بزرگسالان-سالمندان 3                             نوع درس: تئوري *□   عملي □   كارآموزي                    تعداد واحد:  : 17/1 واحد                                 ارزشيابي تكويني: *دارد    ندارد

                                                                                                                          

 تأييد محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاي مدير گروه

                                                                                                                             معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

                                                                                                                                                      فرم اوليه طرح درس                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با آناتومي ، فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي و محيطي

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

اول

آناتومي و فيزيولوژي دستگاه عصبي و محيطي    

 

 

دانشجو بايد بتواند:

ساختمان نرون را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

اجزايCNS را نام برده لوب هاي مختلف مغز، وظايف هر كدام را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

لايه هاي مننژ را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

سيستم بطني و مسير حركتي CSF را شرح دهد.  

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

سلولهاي حمايتي CNS  را نام برده وظايف هر كدام را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

آناتومي ستون مهره ها را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سيستم شرياني و وريدي CNS  و PNS  را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

 

ANS  در راههاي عصبي سوماتيك را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با نحوه بررسي و معاينه سيستم عصبي

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

دوم

- تاريخچه سلامتي

   GCS            ،

- بررسي عملكرد شناختي

- بررسي سلامت اعصاب 12 گانه مغزي

- معاينه سيستم حركتي

- بررسي رفلكس ها

- بررسي و معاينه سيستم

- آزمون هاي تعادلي مخچه

د انشجو بتواند :

نحوه بررسي تاريخچه سلامتي سيستم عصبي را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

 

تمرين اندازه گيري سطح هوشياري

آزمون پايان ترم

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

سطوح مختلف هوشياري را نام برد.

شناختي-دانش

Must learn

نحوه بررسي      GCS  را شرح دهد

شناختي-درك و فهم

Must learn

نحوه عملكرد شناختي را بررسي نمايد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

نحوه معاينه اعصاب 12 گانه مغزي را شرح دهد

شناختي-درك و فهم

Must learn

معاينه سيستم حركتي ، حسي ، رفلكس هاي عصبي را توضيح دهد

شناختي-درك و فهم

Must learn

آزمونهاي تعادلي مخچه را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي:  آشنايي دانشجو با تستهاي آزمايشگاهي و راديولوژيك دستگاه عصبي

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

سوم

تست هاي راديولوژيك

- LP

- DSA

- EEG 

- الكتروميوگرافي و هدايت عصبي  

-  SPECT-  PET

 

دانشجو بتواند :

تست هاي راديولوژيك مورد استفاده در شناسايي بيماريهاي عصبي را نام ببرد.  

 

شناختي-دانش

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

مراقبت و آمادگي بيمار قبل و بعد از تست هاي راديولوژيك را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

نحوه انجام LP  ، مراقبت قبل، حين و بعد از آن راتوضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مقادير طبيعي اجراي CSF  را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

نحوه انجام EEG  و مراقبت قبل و بعد آن را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبت قبل و بعد از PET   را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبت قبل و بعد از SPECT   را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با مفهوم  ICP - آشنايي دانشجو با نحوه مراقبت از بيمار بي هوش

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

چهارم

 - مفهوم ICP

- اقدامات اورژانس اوليه در بيمار بيهوش و اقدامات پرستاري  مربوطه

دانشجو بتواند :

مفهوم  ICP و CPP  را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

  آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

علل افزايش ICP  را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

روشهاي اندازه گيري ICP  را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

علائم اوليه و تأخيري افزايش ICP    را ليست كند.

شناختي-درك و فهم

Must learn

عوارض افزايش ICP را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبت هاي پرستاري هنگام افزايش  ICP  را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبت از بيمار بيهوش را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با حملات ايسكميك گذرا و صدمات مغزي عروقي

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

پنجم

- TIA

- CVA

 

دانشجو قادر باشد :

- TIA  راتعريف كند.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

علائم TIA  را نام ببرد.

شناختي- دانش

Must learn

تستهاي تشخيصي و درمان آن را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

CVA  را به انواع مختلف آن طبقه بندي كند.

شناختي-تجزيه وتحليل

Must learn

ريسك فاكتورهاي CVA را نام ببرد.

شناختي- دانش

Must learn

روشهاي تشخيصي  CVA  را نام ببرد.

شناختي- دانش

Must learn

علائم باليني انواع CVA را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبت هاي پرستاري را در بيمار مبتلا به CVA توضيح دهد

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي بيمار با مفاهيم مربوط به ضربات تروماتيك سر

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

ششم

- انواع آسيب ناشي از ضربه سر و مراقبت هاي پرستاري مربوطه

 

دانشجو قادر باشد :

ضربات منجر به ضربه سر را بر اساس مكانيسم تقسيم بندي كند.

 

شناختي-تجزيه وتحليل

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

انواع آسيب ناشي از ضربه سر را نام ببرد.

 

شناختي- دانش

Must learn

علائم آسيب هاي ناشي از ضربه سر را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبت هاي پرستاري مربوط به هر آسيب را توضيح دهد. 

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با جراحيها ي داخل جمجمه و ترانس اسفنوئيد

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

هفتم

انواع جراحي هاي  داخل جمجمه و مراقبتهاي ان

جراحي هاي  ترانس اسفنوئيد   و مراقبتهاي ان

 

 

انواع جراحيهاي داخل جمجمه را تعريف كند.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

مراقبتهاي پرستاري قبل از داخل جمجمه را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبتهاي پرستاري بعد از داخل جمجمه را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبتهاي پرستاري قبل ترانس اسفنوئيد  را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبتهاي پرستاري بعد از ترانس اسفنوئيد  را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با اختلالات زوجهاي دوازده­گانه مغزي، سردرد و صرع

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

هشتم

اختلالات زوجهاي دوازده گانه مغزي

صرع

سردرد

دانشجو قادر باشد :

اتيولوژي ايجاد اختلالات

اعصاب 12 گانه مغزي را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

علائم اختلالات اعصاب 12 گانه مغزي را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

روشهاي درماني اختلالات اعصاب 12 گانه مغزي را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبتهاي پرستاري هر اختلال را جداگانه توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

انواع سردرد را نام ببرد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

تظاهرات باليني هر نوع سردرد را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

روشهاي درماني و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را با هم مقايسه كند.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

انواع صرع را نام ببرد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

روشهاي درماني صرع را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با بيماريهاي دژنراتيو مغزي، آبسه ، تومور مغزي و مراقبتهاي پرستاري مربوطه

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

نهم

بيماريهاي  ام اس پاركنسيون آلزايمر-  هانگتينگتون

آبسه مغزي

تومور مغزي    

 

دانشجو قادر باشد : علل احتمالي ايجاد كننده  بيماريهاي  ام اس را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

علائم باليني ا م اس شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

دارو درماني ويژه ام اس  را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

مراقبتهاي پرستاري ام س  شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

علائم باليني  پاركينسون  شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

دارو درماني پاركينسون را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

مراقبتهاي پرستاري پاركينسون  شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

علائم باليني آلزايمر شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

دارو درماني آلزايمر را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

مراقبتهاي پرستاري آلزايمر  شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

علائم باليني بيماري هانگنيتون را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبت پرستاري در هانگتينگتون را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

علل ايجاد آنسه مغزي را توضيح دهد .

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبت پرستاري بعد از تخليه آبسه را شرح دهد .

شناختي-درك و فهم

Must learn

انواع تومور مغزي را با هم مقايسه كند.

شناختي-تجزيه و تحليل

Must learn

مراقبت از بيمار قبل از جراحي تومور مغزي را توضيح دهد .

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبت از بيمار بعد از جراحي تومور مغزي را توضيح دهد .

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با بيماريهاي گيلن باره و مياستني گرا و صدمات طناب نخاعي و بيماريهاي دژنراتيو صفحه مهره اي و مراقبتهاي پرستاري مربوطه         

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

دهم

گيلن باره

مياستني گراو

صدمات طناب نخاعي

بيماريهاي دژنراتيو صفحه مهره اي

اتيولوژي گيلن باره را توضيح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

تظاهرات باليني گيلن باره شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

روشهاي درماني گيلن باره نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

مراقبتهاي پرستاري گيلن باره را اولويت بندي كند.

شناختي- ارزشيابي

Must learn

تظاهرات باليني مياستني گراو را شرح دهد.

 

شناختي-درك و فهم

Must learn

روشهاي درماني مياستني گراو را نام ببرد.

 

شناختي-دانش

Must learn

مراقبتهاي پرستاري مياستني گراو را اولويت بندي كند.

 

شناختي-ارزشيابي

Must learn

پاتوفيزيولوژي انواع سندرم هاي طناب نخاعي (سندرم اقدامي خلفي جانبي مركزي) را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبتهاي پرستاري اورژانسي و در نوع مزمن را اولويت بندي كند.

شناختي-ارزشيابي

Must learn

عوارض (شوك نورولوژيك ، هيپررفلكس اتونوميك ) را مقايسه كند. 

شناختي-ارزشيابي

Must learn

تظاهرات باليني را شرح دهد .

شناختي-درك و فهم

Must learn

تظاهرات باليني فتق ديسك بين مهره اي گردني و كمري را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

- ريسك فاكتورهاي فتق ديسك بين مهره اي گردني و كمري را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

- انواع درمان جراحي در فتق ديسك بين مهره اي گردني و كمري را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

- مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از فتق ديسك بين مهره اي گردني و كمري را اولويت بندي كند. 

شناختي-ارزشيابي

Must learn


 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با اناتومي و فيزيولوژي چشم،  بررسي وشناخت، تستهاي تشخيصي ، عيوب انكساري ، اصول تجويز داروهاي چشمي

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

يازدهم

مروري بر آناتومي و فيزيولوژي چشم

-تستهاي تشخيصي رايج در بيماريهاي چشم

-بررسي وشناخت بيماريهاي چشم

-انواع عيوب انكساري

- -اصول تجويز داروهاي چشمي

-آناتومي و فيزيولوژي چشم را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

- تستهاي تشخيصي در بيماريهاي چشم را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

- بررسي و شناخت در چشم را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

- انواع عيوب انعكساري چشم را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

- علائم انواع عيوب انعكساري چشم را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

- درمان انواع عيوب انعكساري چشم را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

-اصول تجويز داروهاي چشمي را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي با بيماريهاي گلوكوم، كاتاراكت و اختلالات شبكيه ، صدمات چشم و كاسه چشم

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

دوازدهم

گلوكوم، كاتاراكت و اختلالات شبكيه ، صدمات چشم و كاسه چشم

- فيزيولوژي فشار داخل چشم  و پاتوفيزيولوژي گلوكوم  را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

-تظاهرات باليني گلوكوم را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

-ارزيابي و يافته هاي تشخيصي گلوكوم را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

-تدابيرطبي گلوكوم را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

-درمان دارويي گلوكوم را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

-درمان جراحي گلوكوم را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

-تدابير پرستاري گلوكوم را اولويت بندي كند.

شناختي-ارزشيابي

Must learn

پاتوفيزيولوژي كاتاراكت را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

-ارزيابي و يافته هاي تشخيصي كاتاراكت را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

-تدابيرطبي كاتاراكت را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

-درمان دارويي كاتاراكت را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

-درمان جراحي كاتاراكت را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

-تدابير پرستاري كاتاراكت اولويت بندي كند.

شناختي-ارزشيابي

Must learn

-تظاهرات باليني اختلالات شبكيه( دكولمان شبكيه)  را  توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

-ارزيابي و يافته هاي تشخيصي را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

-درمان جراحي دكولمان شبكيه را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

-ارزيابي و يافته هاي تشخيصي صدمات چشم و كاسه چشم را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

-تدابير طبي و پرستاري  صدمات چشم و كاسه چشم را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با عفونتها و بيماريهاي التهابي چشم، تومورهاي اربيت و چشم،  آناتومي و فيزيولوژي گوش ، تستهاي تشخيصي رايج در بيماريهاي گوش و بيماريهاي گوش خارجي

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

سيزدهم

عفونتها و بيماريهاي التهابي چشم، تومورهاي اربيت و چشم، 

آناتومي و فيزيولوژي گوش ، تستهاي تشخيصي رايج در بيماريهاي گوش و بيماريهاي گوش خارجي

علائم عفونتها و بيماريهاي التهابي چشم را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

مراقبتهاي پرستاري در عفونتها و بيماريهاي التهابي چشم را اولويت بندي كند.

شناختي-ارزشيابي

Must learn

علائم تومورهاي اربيت و چشم  را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

درمان طبي تومورهاي اربيت و چشم  را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

علل انجام اقدامات جراحي و تخليه چشم  را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

علائم عفونتها و بيماريهاي التهابي چشم را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبتهاي پرستاري در عفونتها و بيماريهاي التهابي چشم را اولويت بندي كند.

شناختي-ارزشيابي

Must learn

علائم تومورهاي اربيت و چشم  را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

درمان طبي تومورهاي اربيت و چشم  را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

اناتومي و فيزيولوژي گوش را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

تستهاي تشخيصي در بيماريهاي گوش را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

نحوه بررسي  و شناخت در بيماريهاي گوش را ليست كند.

شناختي-دانش

Must learn

علل ايجاد بيماريهاي گوش خارجي را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبتهاي پرستاري لازم در بيماريهاي گوش خارجي را شرح دهد

شناختي-درك و فهم

Must learn


 

 

 

 

 

 

هدف كلي: آشنايي دانشجو با بيماريهاي گوش مياني و داخلي

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني (SOB)

حيطه و سطح يادگيري

Must learn

Better to learn

Nice to learn

روش تدريس- وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پايان ترم

چهاردهم

آشنايي دانشجو با بيماريهاي گوش مياني و داخلي

علل ايجاد  بيماريهاي گوش مياني (سوراخ شدگي پرده صماخ، اوتيت مياني حاد، اوتيت مياني مزمن، اتواسكلروز) را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

سخنراني ،  PowerPoint

- ماژيك وايت برد

آزمون پايان ترم

آزمون پايان ترم

)  سوالات چهارگزينه اي)

درمان طبي بيماريهاي گوش مياني (سوراخ شدگي پرده صماخ، اوتيت مياني حاد، اوتيت مياني مزمن، اتواسكلروز) را شرح دهد. 

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبتهاي پرستاري بيماريهاي گوش مياني (سوراخ شدگي پرده صماخ، اوتيت مياني حاد، اوتيت مياني مزمن، اتواسكلروز) را اولويت بندي كند.

شناختي-ارزشيابي

Must learn

علل ايجاد بيماريهاي گوش داخلي ( بيماري منيير) را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn

درمان طبي بيماريهاي گوش داخلي ( بيماري منيير) را شرح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

مراقبتهاي پرستاري در بيماريهاي گوش داخلي ( بيماري منيير) را توضيح دهد.

شناختي-درك و فهم

Must learn

علل ايجاد  بيماريهاي گوش مياني (سوراخ شدگي پرده صماخ، اوتيت مياني حاد، اوتيت مياني مزمن، اتواسكلروز) را نام ببرد.

شناختي-دانش

Must learn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal