دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
پرستاري اختلالات سلامت مادر و نوزاد

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:    سوسن ساعت ساز                    آخرين  مدرك تحصيلي :   كارشناسي ارشد        رشته تحصيلي:  آموزش مامايي                                                سابقه آموزشي :22 سال

گروه آموزشي:        بهداشت مادر و نوزاد        سابقه تدريس درس مورد نظر :   22 سال        شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس    روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحانيروش تدريس      

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:  پرستاري                                                 مقطع تحصيلي   كارشناسي          نيم سال تحصيلي:    اول  98-97            دانشكده:  پرستاري امل                                         تعدا د فراگيران:   37                                                                                                                                                      

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :   پرستاري اختلالات سلامت مادر و نوزاد

                                                        نوع درس: تئوري ○√           عملي     كارآموزي                            تعداد واحد:  2                         ارزشيابي تكويني                دارد              ندارد

                                                                                                                                                                  

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

فرم (1) طرح درس

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سقط

                                                

 

 

دانشجو بايد بتواند:

 

- سقط را تعريف  نمايد

انواع  وعلل سقط خود بخود را شرح دهد

- علائم و نشانه هاي سقط خودبخود و اقدامات درماني و مراقبت هاي پرستاري  آن را توضيح دهد

- سقط درماني و موارد انجام  ، روشهاي انجام و  اقدامات پرستاري  وعوارض  ان را توضيح دهد

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

- بحث گروهي   

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.. شناساندن سقط، انواع آن مراقبت هاي پرستاري و اقدامات درماني مربوطه به دانشجويان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاملگي خارج رحم

 

-بيماريهاي تروفدبلاستيك بارداري

 

 

 

دانشجو بايد بتواند:

حاملگي خارج رحم را تعريف نموده

 عوامل  ايجاد  و انواع حاملگي خارج رحم را شرح دهد

علائم و نشانه ها و اقدامات تشخيصي حاملگي خارج رحم را توضيح دهد

 اقدامات درماني و مراقبت هاي پرستاري حاملگي خارج رحم را توضيح دهد

 

-  علل و انواع بيماريهاي تروفدبلاستيك بارداري را شرح دهد

- علائم و نشانه ها اقدامات  تشخيصي بيماريهاي تروفدبلاستيك بارداري را توضيح دهد

-اقدامات  درماني و مراقبت هاي پرستاري بيماريهاي تروفدبلاستيك بارداري را توضيح دهد.

 

شناختي

 

شناختي

شناختي

 

شناختي

شناختي

 

 

شناختي

 

 Must learn

 

Must learn

Must learn

 

 Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.. شناساندن مفاهيم مربوط به حاملگي خارج رحم بيماريهاي تروفوبلاستيك بارداري و مراقبت هاي مربوطه................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جفت سرراهي

 

دكولمان

 

 

DIC

 

 

دانشجو بايد بتواند:

 - جفت سر راهي را تعريف نموده عوامل مستعد كننده علائم و نشانه هاي آن اقدامات تشخيصي درمان و مراقبت هاي پرستاري آنها را شرح دهد.

_دكولمان را تعريف عوامل مستعد كننده علائم و نشانه هاي آن اقدامات تشخيصي درمان و مراقبت هاي پرستاري آنها را شرح دهد.

 _ عوارض خونريزي از جمله هايپوفيبرپنوژمي DIC علل علائم و نشانه ها اقدامات درماني و پرستاري مربوط را توضيح دهد.

 

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :... آموزش عوامل ايجاد خونريزيهاي نيمه دوم بارداري و مراقبت هاي پرستاري مربوطه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- اختلالات فشار خوني در بارداري

 

 

دانشجو بايد بتواند:

-انواع اختلالات فشار خون در بارداري را تعريف نمايد

-فيزيوپاتولوژي  ،عوامل مستعد كننده اختلالات فشار خون در بارداري را شرح دهد

-روشهاي پيش بيني و پيشگيري اختلالات فشار خون در بارداري را توضيح دهد

-اقدامات تشخيصي  و درماني اختلالات فشار خون در بارداري را توضيح دهد

- مراقبت هاي پرستاري اختلالات فشار خون در بارداري را آنها راتوضيح دهد

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :آموزش مفاهيم كلي مربوط به اختلالات فشار خون در  بارداري و مراقبت هاي پرستاري مربوطه به دانشجويان پرستاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- چند قلويي

- اختلالات حجم مايع آمينوتيك

 

 

 

دانشجو بايد بتواند:

-چند قلويي را تعريف  نمايدو علل و  انواع آن را توضيح دهد

علائم و نشانه ها  و روشهاي تشخيصي  و عوارض چند قلويي را شرح دهد

 اقدامات درماني و مراقبتيچند قلويي را شرح دهد.

- دانشجو بايد بتواند

اختلالات حجم مايع آمينوتيك انواع و  علل  آن را توضيح دهد

علائم و نشانه ها و  روشهاي تشخيصي  اختلالات حجم مايع آمينوتيك  را توضيح دهد

 اقدامات درماني  و مراقبت هاي ÷رستاري  اختلالات حجم مايع آمينوتيك را شرح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.. شناساندن مفاهيم كلي مربوط به دوقلويي مشكلات حجم مايع آمينوتيك و  مراقبت هاي پرستاري مربوطه به دانشجويان پرستاري................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  زايمان زودرس

-زايمان پس از موعد

_چسبندگي هاي غير عادي جفت

 

 

دانشجو بايد بتواند:

زايمان زودرس و وزايمان پس از موعد

 را تعريف نموده

شيوع علل و علائم و نشانه ها ي زايمان زودرس و وزايمان پس از موعد  را شرح دهد

عوارض و اقدامات تشخيص و درمان زايمان زودرس و وزايمان پس از موعد  را توضيح دهد.

مراقبت هاي پرستاري مربوط زايمان زودرس و وزايمان پس از موعد را توضيح دهد.

 

- چسبندگيهاي غير عادي جفت را تعريف  نمايد

علل  ،انواع  علائم و نشانه ها ي  چسبندگيهاي غير عادي جفت را توضيح دهد

اقدامات تشخيصي درماني  ومراقبت هاي پرستاري

  چسبندگيهاي غير عادي جفت را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

شناختي

شناختي

شناختي

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :... آموزش مفاهيم زايمان زودرس و پس از موعد  و مراقبت هاي پرستاري مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- زايمان سخت             

- زايمان سريع

 

 

دانشجو بايد بتواند:

-زايمان سخت را تعريف نموده

-علل و طبقه بندي زايمان سخت را توضيح دهد

-علائم و نشانه ها، زايمان سخت را شرح دهد

-عوارض، اقدامات  تشخيصي ، درماني  و مراقبت هاي پرستاري آنها را  توضيح دهد

- زايمان سريع را تعريف  نمايد

-علل ، عوارض و  اقدامات درماني  آن را توضيح دهد

 -مراقبت هاي پرستاري  آن را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :... آشنا نمودن دانشجو با زايمان سخت و سريع  .

 

 


 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- القا, زايمان

 

-زايمان با ابزار

 

-پرولاپس بند ناف

 

 

 

دانشجو بايد بتواند:

- القاء زايمان را تعريف نمايد

-موارد انجام مزايا و معايب  القا را شرح دهد

 -عوارض و مراقبت هاي پرستاري

القا را توضيح دهد.

دانشجو بايد بتواند:

_ زايمان با ابزار ( فورسپس واكيوم ) و موارد انجام آنها را شرح دهد

شرايط كارگذاري  ،عوارض  و مراقبت هاي پرستاري آ«ها را توضيح دهد.

دانشجو بايد بتواند:

- پرولاپس بند ناف را تعريف نموده

-علل انواع  و علائم و نشانه ها  آن را توضيح دهد

-اقدامات درماني و  مراقبت هاي پرستاري آنها را  بگويد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :... آشنا نمودن دانشجو يان با مفهوم القاء زايمان زايمان با ابزار پرولاپش بند ناف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- سزارين

 

-مرگ داخل رحمي جنين

 

وارونه شدن رحم

 

 

 

دانشجو بايد بتواند:

-سزارين را تعريف نمايد

 انواع علل ،مراقبت هاي پرستاري قبل، حين و بعد

 آنرا توضيح دهد.

دانشجو بايد بتواند:

-  علل ،علائم مرگ داخل رحمي جنين  را توضيح دهد

 اقدامات درماني و تشخيصي مرگ داخل رحمي جنين  راشرح دهد

نحوه  مراقبت هاي پرستاري آنرا بگويد

دانشجو بايد بتواند:  

-  علت ، درمان  وارونه شدن رحم،  را ب توضيح دهد

.

مراقبت هاي پرستاري وارونه شدن رحم،  را  توضيح دهد

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

 Must learn

 

 

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي آموزش مفاهيم مربوط به سزارين و اقدامات پرستاري مربوط و مرگ داخل رحمي جنين وارونه شدن رحم

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_خونريزيهاي  بعد زايمان

 

_آمبولي مايع آمينوتيك

 

 

 

دانشجو بايد بتواند:

- خونريزي بعد زايمان  را تعريف  نمايد

-علل ،اقدامات تشخيصي و درماني آنها را شرح دهد

-مراقبت هاي پرستاري  آنها راتوضيح  دهد.

 

دانشجو بايد بتواند:

آمبولي مايع آمينوتيك را تعريف  نمايد

-علل ،اقدامات تشخيصي و درماني آن  را شرح دهد

-مراقبت هاي پرستاري  آن راتوضيح  دهد.

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.... شناساندن مفاهيم خونريزي بعد و حين زايمان علل آنها ومراقبت هاي پرستاري  مربوطه                        ....

 

 

 

 

 

هدف كلي :.. آموزش مسائل مربوط به عفونت بعد زايمان وتروماي شكم در حاملگي استفراغ وخيم حاملگي مراقبت هاي پرستاري مربوطه.

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- عفونت دستگاه تناسلي

- عفونت دستگاه ادراري

- عفونت پستانها در دوران شير دهي

- تروما در بارداري

 

استفراغ وخيم حاملگي -

 

 

دانشجو بايد بتواند:

-  علل و علائم عفونت هاي  دستگاه تناسلي  بعد زايمان را توضيح دهد

-اقدامات تشخيص و درماني  تدابير پرستاري  آنها راتوضيح دهد.

دانشجو بايد بتواند:

علل و علائم عفونت هاي  ادراري در بارداري را توضيح دهد

 -اقدامات تشخيص و درماني

 تدابير پرستاري  آنها راتوضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

   عوامل ايجاد كننده عفونت پستانها در دوران شيردهي  راشرح دهد

 اقدامات تشخيص و درماني آن را  را توضيح دهد

 تدابير پرستاري  آنها راتوضيح دهد.

 

دانشجو بايد بتواند:

علل و انواع تروما در بارداري را شرح دهد

اقدامات تشخيصي درماني مراقبتهاي پرستاري آنها رابگويد

دانشجو بايد بتواند:

استفراغ وخيم حاملگي  را تعريف نمايد

علل  اقدامات درماني و  مراقبت هاي پرستاري آنها را توضيح دهد

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

Must learn

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيماريهاي قلبي در بارداري

- كم خوني ها در بارداري

               

 

 

دانشجو بايد بتواند:

-بيماريهاي قلبي عروقي در بارداري وتأثير آنها بر حاملگي تأثير حاملگي بر آنها را توضيح دهد

- روشهاي تسخيصي اقدامات درماني و  مراقبت هاي پرستاري آنها را توضيح دهد

دانشجو بايد بتواند:

- كم خوني را در بارداري تعريف نمايد

-علل و انواع كم خوني را توضيح دهد

- تأثير آن بر حاملگي و تأثير حاملگي بر آنها را  شرح دهد

-روشهاي تشخيصي، اقدامات درماني و مراقبت هاي پرستاري هر يك از   آنها را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 Must learn

Must learn

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.... شناساندن مفاهيم مربوط به بيماريهاي داخلي جراحي در بارداري ( بيماريهاي قلب , عروق كم خوني ها در بارداري.....

.

 

 

 

هدف كلي :. شناساندن مفاهيم مربوط به بيماريهاي داخلي جراحي در بارداري ( بيماريهاي اندوكرين ) و مراقبت هاي پرستاري آنها                                     ..

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ديابت در بارداري

 -هايپوتيروييدي   

 -هايپر تيروييدي    

 

دانشجو بايد بتواند:

- انواع  ديابت در حاملگي را شرح دهد

تأثير حاملگي بر آنها و تأثير آنها بر بارداري و جنين را

تو ضيح دهد

 علائم ونشانه ها ي آن را  را شرح دهد

اقدامات تشخيصي و درماني آنها  را شرح دهد

 مراقبت هاي  پرستاري آنها را توضيح دهد.

دانشجو بايد بتواند:

هايپو تيروئيدي

علل  آن  تأثير حاملگي بر آن و تأثير آن بر بارداري و جنين را توضيح دهد

 علائم ونشانه ها  و عوارض  آن را  را شرح دهد

اقدامات تشخيصي و درماني و مراقبت هاي  پرستاري آنها را توضيح دهد.

دانشجو بايد بتواند:

علل هايپر تيروئيدي  ، تأثير حاملگي بر آن و تأثير آن بر بارداري و جنين را توضيح دهد

 علائم ونشانه ها  و عوارض  آن را  را شرح دهد

اقدامات تشخيصي و درماني را توضيح دهد.

 مراقبت هاي  پرستاري آن را توضيح دهد.

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-بيماريهاي دستگاه تنفس  در بارداري

 

- اختلالات ترومبو امبوليك در بارداري

 

- بيماريهاي عفوني در بارداري

 

دانشجو بايد بتواند:

- بيماريهاي دستگاه تنفس(سل , آسم) تأثير حاملگي بر آن و تأثير آن بر بارداري و جنين را توضيح دهد

 علائم ونشانه ها  و عوارض  آنها را  را شرح دهد

اقدامات تشخيصي و درماني را توضيح دهد.

 مراقبت هاي  پرستاري آن را توضيح دهد.

دانشجو بايد بتواند:

 علل و انواع ختلالات ترومبوآمبوليك  در بارداري  را شرح دهد

تأثير حاملگي بر آنها و تأثير آن بر بارداري و جنين را توضيح دهد

 علائم ونشانه ها  و عوارض  آنها  را  را شرح دهد

اقدامات تشخيصي و درماني را توضيح دهد.

 مراقبت هاي  پرستاري آنها را توضيح دهد.

دانشجو بايد بتواند:

- علائم ونشانه ها  و عوارض بيماريهاي عفوني در بارداري  (انفلوانزا سندرم تورچ-سيفليس-سوزاك-هرپس-ايدز) را شرح دهد

- تأثير حاملگي بر آن و تأثير آن بر بارداري و جنين را توضيح دهد

اقدامات تشخيصي و درماني را توضيح دهد.

 مراقبت هاي  پرستاري آن را توضيح دهد.

 

شناختي

شناختي

شناختي

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

شناختي

شناختي

شناختي

 

 Must learn

 Must learn

Must learn

 

Must learn

Must learn

Must learn

 Must learn

 

 Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :..... شناساندن مفاهيم مربوط به بيماريهاي داخلي جراحي در بارداري ( بيماريهاي دستگاه تنفس و عفوني ) در بارداري             

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--صدمات وارده به نوزاد حين زايمان

 

- زجرجنين

 

 - نوزاد نارس

 

 

 

دانشجو بايد بتواند:

-علل و انواع صدمات وارده به نوزاد حين زايمان را شرح دهد

- عوارض و علائم آنها را توضيح دهد.

 -اقدامات تشخيصي درماني و مراقبتهاي پرستاري آنها را توضيح دهد.

 

دانشجو بايد بتواند:

عوامل ايجاد زجر جنين را شرح دهد

- عوارض و علائم آن را توضيح دهد.

- اقدامات تشخيصي درماني را شرح دهد

-مراقبتهاي پرستاري آن را توضيح دهد.

 

 

دانشجو بايد بتواند:

نوزاد نارس كم وزن ديررس  را تعريف نمايد

-خصوصيات  آنها را شرح دهد

-  علل وعوارض مربوط به  آنها را توضيح دهد.

 -اقدامات تشخيصي درماني آنها را شرح دهد

- مراقبتهاي پرستاري آنها را توضيح دهد.

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

Must learn

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :... شناساندن مفاهيم مربوط به صدمات وارده به نوزاد حين زايمان زجر جنين نوزاد نارس كم وزن و ديررس به دانشجويان...

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زردي و اختلالات همولتيك نوزاد

 

- هايپوترمي

 

- هايپوگليسمي

 

RDS-

 

 

دانشجو بايد بتواند: 

عوامل ايجاد زردي نوزاد را شرح دهد

- عوارض و علائم آن را توضيح دهد.

- اقدامات تشخيصي درماني را شرح دهد

-مراقبتهاي پرستاري آن را توضيح دهد.

دانشجو بايد بتواند: 

- عوامل ايجاد اختلالات همولتيك نوزاد

را شرح دهد

- عوارض و علائم آن را توضيح دهد.

- اقدامات تشخيصي درماني را شرح دهد

-مراقبتهاي پرستاري آن را توضيح دهد

دانشجو بايد بتواند: 

 - عوامل ايجاد اختلالات هايپوترمي نوزاد

را شرح دهد

- عوارض و علائم آن را توضيح دهد.

- -مراقبتهاي پرستاري آن را توضيح دهد

 دانشجو بايد بتواند: 

- عوامل ايجاد هايپوگليسمي  نوزاد  را شرح دهد

- عوارض و علائم آن را توضيح دهد.

- اقدامات تشخيصي درماني را شرح دهد

-مراقبتهاي پرستاري آن را توضيح دهد

دانشجو بايد بتواند: 

عوامل ايجاد RDS  نوزاد  را شرح دهد

- عوارض و علائم آن را توضيح دهد.

- اقدامات تشخيصي درماني را شرح دهد

-مراقبتهاي پرستاري آن را توضيح دهد

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

شناختي

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.... آشنايي دانشجويان با زردي و اختلالات همولتيك نوزاد هايپرترمي و هايپوگليسمي سندروم ديسترس تنفسي   و مراقبت هاي پرستاري آنها      ...

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- نازايي

دانشجو بايد بتواند:

 

-نازايي را تعريف  نمايد

-علل  ايجاد آن در زن و مرد را توضيح دهد

- اقدامات تشخيصي  مناسب را شرح دهد

-اقدامات  درماني را توضيح دهد

-مراقبت هاي پرستاري آنها را توضيح دهد.

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز

- امتحان پايان ترم

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.. آشناكردن دانشجويان با مفاهيم نازايي و اقدامات درماني و پرستاري مربوطه           

 

 

 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal