دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۸ جمعه ۱ آذر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
بهداشت مادر و نوزاد

 

                                                                                                                            معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

                                                                                                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

اطلاعات مربوط به استاد:

- نام  استاد:    سوسن ساعت ساز                    آخرين  مدرك تحصيلي :   كارشناسي ارشد        رشته تحصيلي:  آموزش مامايي                                       سابقه آموزشي :22 سال

گروه آموزشي:        بهداشت مادر و نوزاد        سابقه تدريس درس مورد نظر :   22 سال        شركت در كارگاههاي آموزشي:    طرح درس    روش ارزشيابي دانشجو   طراحي سوالات امتحانيروش تدريس      

اطلاعات مربوط به فراگيران :

رشته تحصيلي:  پرستاري                                                 مقطع تحصيلي   كارشناسي          نيم سال تحصيلي:    اول 98-97  دانشكده:  پرستاري امل                                         تعدا د فراگيران:   36                                                                                                                                                     

 

اطلاعات مربوط به درس:

نام درس :   پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

                                                        نوع درس: تئوري ○√           عملي     كارآموزي                            تعداد واحد:  2.5           ارزشيابي تكويني                دارد              ندارد

          

 تائيد  محتوايي  و اجرايي  طرح درس: 

 امضاء  مدير گروه

                                                                                                                                                    فرم (1) طرح درس                                                                                                       

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- بهداشت مادر و نوزاد

 

 

-فرهنگ و تأثير آن بر بهداشت مادر و نوزاد

 

-خانواده

- سلامت زن

نقش زن در جامعه

نظر اسلام در مورد سلامت زن

 

 

دانشجو بايد بتواند:

-- بهداشت مادر و نوزاد  راتعريف  نمايد و اهداف قلمرو شاخص هاي بهداشتي بهداشت مادران و نوزادان را توضيح دهد.

- نظام هاي ارائه دهنده خدمات را برشمارد

استاندارهاي مراقبت در بهداشت مادر و نوزاد را توضيح  دهد.

فرهنگ و تأثير آن بر بهداشت مادر و نوزاد را توضيح دهد.

خانواده انواع و ساختار آنرا توضيح دهد

سلامت زن ونقش زن در جامعه  را توضيح دهد

نظر اسلام در مورد سلامت زن را توضيح دهد.

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي   

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :... شناساندن كليا: ت پرستاري بهداشت مادران و نوزادان به دانشجويان پرستاري

 

 

هدف كلي :. آشنايي دانشجويان با آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي و قاعدگي

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-آناتومي دستگاه تناسلي 

-لگن استخواني

 

 

-فيزيولوژي قاعدگي

 

 

 

دانشجو بايد بتواند:

-آناتومي دستگاه تناسلي وپستان را توضيح دهد.

-آناتومي لگن انواع لگن و اندازه گيري ابعاد لگن را توضيح دهد.

-قاعدگي را تعريف نموده و و قايع رخ داده در يك چرخه قاعدگي در رحم و تخمدان را توضيح دهد

 نحوه رشد و نمو تخمك و اسپرم تغيرات ميوز و ميتوز و مشخصات اسپرم و تخمك بالغ را توضيح دهد

. اختلالات قاعدگي را توضيح دهد.

-سندروم پيش از قاعدگي علل علائم و اقدامات درماني و پرستاري مربوط به آن را توضيح دهد.

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 Must learn

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي   

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- بلوغ                        

- يائسگي    

-لقاح ومراحل رشد وتكامل پيش از تولد

جفت ساختمان و اعمال آن -

بند ناف واعمال آن

مايع آمينوتيك منبع ميزان  خصوصيات و اعمال آن

 

 

دانشجو بايد بتواند:

-بلوغ را تعريف  نموده و مكا نيسم زمينه اي عوامل موثر بر سن شروع آن تغييرات  دوران بلوغ را توضح دهد

-يائسگي را تعريف نموده عوامل موثر بر سن شروع آن تغييرات ايجاد شده كوتاه مدت و دراز مدت تغييرات رفتاري و روان رژيم درماني و عوارض آنها را توضيح دهد

چگونگي لقاح و تكثير سلول   و مراحل رشدي قبل تولد و لانه گزيني را توضيح دهد .

-چگونگي تشكيل جفت ساختمان و اعمال آنرا شرح دهد

-چگونگي تشكيل بند ناف ساختمان و اعمال آنرا شرح

دهد

-مايع آمينوتيك و مواد تشكيل دهنده و اعمال آنرا شرح دهد.

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 Must learn

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :.. شناساندن مفاهيم بلوغ و تغييرات آن و يائسگي، چگونگي لقاح تشكيل سلول تخم و مراحل رشد آن به دانشجويان پرستاري

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn -   Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-تغييرات جسمي بارداري

 

-تغييرات رواني بارداري

 

دانشجو بايد بتواند:

- تغييرات جسمي را در ارگانهاي مختلف بدن در زمان بارداري توضيح دهد.

 

-تغييرات رواني مادر  مراحل آن و مراقبت هاي پرستاري آنها را توضيح دهد

تغييرات پدر را در دوران بارداري ، مراحل آن و مراقبت هاي پرستاري آنها را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

هدف كلي :.. آشنا كردن دانشجويان با تغييرات دوران بارداري (جسمي – رواني )

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراقبتهاي دوران بارداري

 

دانشجو بايد بتواند:

-مراقبتهاي دوران بارداري را تعريف نموده واهداف آن را توضيح دهد

- اجزا ويزيت اول بارداري  وچگونگي تشكيل پرونده استاندارد  را توضيح دهد

- روشهاي تشخيص حاملگي را شرح دهد

-اجزاء هر ويزيت بارداري  ،زمان بندي ويزيت هاي بعدي بارداري را توضيح دهد

-علائم هشدار دهنده دوران بارداري را برشمارد

      -چگونگي محاسبه تاريخ احتمالي زايمان  را توضيح دهد.  

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

Must learn

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي : شناساندن مفاهيم مربوط به مراقبت هاي دوران بارداري  به دانشجويان پرستاري..

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          ادامه مراقبت هاي دوران بارداري

 

-          روشهاي ارزيابي سلامت جنين

    

 

 

دانشجو بايد بتواند:

-          مراقبت هاي دوران بارداري ( نحوه تغذيه – واكسناسيون – مسافرت شغل لباس پوشيدن تمرينات تنفسي و ...) را شرح دهد

-          ناراحتي هاي جزئي دوران بارداري و مراقبت هاي پرستاري مربوطرا توضيح دهد

-           روشهاي ارزيابي سلامت جنين را  ( OCT ,NST،تست تحريك شنوايي،نموداربيو فيزيكي ،آمنيوسنتز و ...)توضيح دهد.

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

 

هدف كلي : آشنا يي دانشجويان با ادامه مراقبت هاي دوران بارداري و روشهاي ارزيابي سلامت جنين               

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- زايمان طبيعي  

- اصطلاحات مربوط به زايمان

- آناتومي سر جنين

- روش هاي تشخيص وضعيت جنين در لگن

 

 

دانشجو بايد بتواند

- تئوريهاي شروع را توضيح

– علل درد زايمان، اصطلاعات مربوط به زايمان( قرار،  نمايش و ...) را توضيح دهد.

- استخوانهاي جمجمه جنين درزها و ...اقطار سر جنين راتوضيح دهد

-روش هاي تشخيص وضعيت جنين (مانورهاي لئوپولد، معاينه واژينال ،سمع شكم و ... )را نام برده توضيح دهد.

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

هدف كلي :. آشنا نمودن دانشجو با زايمان طبيعي و اصطلاحات زايمان و ...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          زايمان

 

 

 

دانشجو بايد بتواند:

- نيروهاي مخل در امر زايمان مان ( انقباضات رحم و شكم) و خصوصيات آنها را شرح دهد.

- علائم شروع زايمان ( شو خوني – زايمان كاذب و حقيقي و...) را توضيح

- مراحل مختلف زايمان ( اول دوم سوم ) و فازهاي رحمي زايمان را توضيح

- حركات اساسي زايمان (آنگاژمان ،نزول و ......) را شرح دهد.

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

هدف كلي آشنا سازي دانشجو يان با زايمان و مراحل مختلف آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          تغييرات فيزيولوژيك حين زايمان

-مراقبتهاي پرستاري حين زايمان

 

 

 

دانشجو بايد بتواند  تغييرات فيزيولوژيك حين زايمان  را توضيح

 مراقبت هاي حين و بلافاصله بعد زايمان را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

 

 Must learn

 Must learn

 

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

هدف كلي :...... آموزش تغييرات فيزيولوژيك حين زايمان و مراقبت هاي حين و بلافاصله بعد زايمان به دانشجويان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-             تئوريهاي درد

-          روشهاي غير دارويي  كاهش درد زايمان

-          روشهاي دارويي كاهش درد زايمان

 

 

 

دانشجو بايد بتواند:

- تئوريهاي درد(مكانيسم  كنترل در وازهاي ،كنترل شيميايي درد ،اعصاب منتقل كننده درد حين زايمان و......)  راتوضيح دهد

- روشهاي دارويي ( انالژزيك ها – بيحسي منطقه اي
 ( موضعي – پودندال و ...)
  را شرح دهد

- روشهاي غير دارويي كاهش درد(لاماز ،ديك ريد، هيپنوتيزم ، تنس ، طب فشار ، طب سوزني و ...) و مراقبت هاي پرستاري لازم را توضيح دهد.

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

هدف كلي :..... شناساندن روش هاي مختلف كاهش درد در  زايمان به دانشجويان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          دوران نفاس و تغييرات فيزيكيآن

 

-          سازگاري خانواده با تولد نوزاد

 

 

 

دانشجو بايد بتواند:

- تغييرات فيزيكي و  فيزيولوژيك را بعد از زايمان ( رحم ، تخمدان ،واژن و ...)، را شرح دهد

-مشكلات دوران تقاس(اختلال در بازگشت رحم ،لوكيا،افسردگي و.....)، را شرح دهد

-نحوه مراقبت هاي پرستاري لازم در دوران تقاس و دادن آموزش هاي لازم به مادر را توضيح دهد.

- چگونگي سازگاري خانواده با تولد نوزاد وعوامل مـوثر بر آن را توضيح دهد.

- والدي ( تعريف و عوامل موثر بر آن و ...)   را توضيح دهد.

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

هدف كلي :..... آموزش تغييرات فيزيكي و فيزيولوژيك دوران نفاس و مداخلات پرستاري و آموزش هاي لازم به دانشجويان..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -  مراقبت هاي فوري نوزاد پس از زايمان 

 

- تطابق هاي

فيزيولوژيك نوزاد بعد از زايمان

 

 

دانشجو بايد بتواند:

مراقبت هاي فوري پس از زايمان ( ساكشن گرم كردن و اپگار و كاربرد آن  واحياء...) از نوزاد را شرح دهد

- تطابق هاي فيزيولوژيك بعد از زايمان ( قلبي عروقي – تنفس – درجه حرارت اندوكرين – خوني و ...) راتوضيح دهد

 

 

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

 Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

هدف كلي :... آموزش مشخصات نوزاد طبيعي و مراقبت هاي فوري در اتاق زايمان و تطابق فيزيولوژيك نوزاد به دانشجويان پرستاري

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- معاينه فيزيكي نوزاد

 

- آموزش مراقبت از نوزاد در منزل

 

 

 

 

دانشجو بايد بتواند:

- معاينه فيزيكي و شرح حال – بررسي علائم حياتي، ظاهر عمومي – پوست – جمجمه ، صورت و ...) و موارد غير طبيعي را توضيح دهد

- نحوه مراقبت از نوزاد در منزل ( ارتقاء ارتباط عاطفي – استحمام – بغل كردن و ...) راتوضيح دهد

 

شناختي

شناختي

 

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

هدف كلي :.. آموزش معاينات فيزيكي نوزاد ونحوه مراقبت از نوزاد در منزل به دانشجويان پرستاري................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- تغذيه نوزاد

 

دانشجو بايد بتواند:

-شير مادر خصوصيات مزايا ( اقتصادي رواني  جسمي براي مادر ونوزاد)  را شرح دهد

-شير مادر و شير گاو و شيرخشك را  مقايسه نمايد

-چگونگي ترشح داروها در شير ،عوامل هورموني دخيل در ترشح شير وموارد منع مصرف شيردهي را شرح دهد

-مشكلات رايج در زمان شيردهي را توضيح دهد

- نحوه شيردهي از پستان و مراقبت هاي پرستاري را توضيح دهد

 

-چگونگي ذخيره شير را توضيح دهد

شيرخشك و انواع آن را توضيح دهد

 

-نحوه آماده كردن شير  خشك  و شيردهي با بطري و مراقبتهاي لازم را توضيح دهد

 

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 Must learn

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

هدف كلي :.... آموزش روشهاي تغذيه نوزاد به دانشجويان پرستاري..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ژنتيك

 

دانشجو بايد بتواند:

اهميت ژنتيك را در بهداشت مادر ونوزادتوضيح دهد.

نحوه انتقال ژن و كروموزوم را شرح دهد

- اختلالات ژني و الگوي آنها را شرح دهد

اختلالات كروموژومي جنسي و غير جنسي را شرح دهد

- اختلالات چند ژني و تك ژني ( جنسي و غير جنسي ) را شرح دهد

- روش تشخيص بيماريهاي ژنتيكي در بارداري

- مشاوره ژنتيك اهداف خدمات مشخصات خانواده آسيب پذير و ... را شرح دهد

-نظر اسلام نسبت به داشتن نسل  سالم  را توضيح دهد.

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

شناختي

 Must learn

 Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

هدف كلي :....... شناخت دانشجو از مفاهيم اوليه ژ نتيك بيماريهاي ژنتيكي و مشاوره ژنتيك و اهميت آن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جلسه

رئوس مطالب

        رفتارهاي ويژه عيني(SOB)

حيطه و سطح يادگيري

 (- Must learn Better to learn  Nice to Learn)

روش تدريس-  وسايل آموزشي

شيوه ارزشيابي پاياني

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

تظيم خانواده

نظر اسلام نسبت به توليد مثل و روشهاي پيشگيري از بارداري

برنامه ريزي جهت بچه دار شدن و فاصله مناسب بين انها  

روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري و مزايا ومعايب آنها

 

دانشجو بايد بتواند:

-نظر اسلام راجع به توليد مثل و روشهاي تنظيم خانواده را توضيح دهد

-دانشجو بايد بتواند نحوه برنامه ريزي جهت بچه دار شدن و فاصله مناسب بين انها را توضيح دهد.

-دانشجو بايد بتواند روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري ( قرص – تزريقي – كاشتني – حلقه وpatch  و...) ومعايب و مزايا عوارض جانبي نحوه مصرف و آنهاراتوضيح دهد.

 

 

شناختي

شناختي

شناختي

 

 

 Must learn

Must learn

Must learn

 

 

 

سخنراني

- بحث گروهي  

-روش حل مساله

ويديو  پروژكتور ونمايش اسلايد و پاورپوينت و برد هوشمند

 

 

 

- كوئيز  (سوالات تشريحي)

- امتحان پايان ترم(سوالات چهار گزينه اي)

-يافتن پاسخ سوالات مطرح شده در كلاس(شفاهي)

-پروژه تحقيقاتي

 

 

 

 

 

هدف كلي :..... شناساندن روشهاي پيشگيري از بارداري و نحوه برنامه ريزي براي بچه دار شدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397/07/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal